Freiverkauf » Silber » Tabletts

Foto Beschreibung / Limit
158963 158963 Chippendale Tablett, versilbert
Limit: 15,00 €
158220 158220 Art Deco Tablett, versilbert, Firmensignet "Sch/P"
Limit: 15,00 €
156794 156794 Platzteller, Alpaca Versilberung, 20. Jhd.
Limit: 10,00 €